Vzpostavitev visokotehnološkega lesnopredelovalnega centra v Loški dolini


Naložbo sofinancira

sofinanciranje-rs

Naziv in opis operacije

Investicija VZPOSTAVITEV VISOKOTEHNOLOŠKEGA LESNOPREDELOVALNEGA CENTRA V LOŠKI DOLINI se nanaša na širitev zmogljivosti gospodarske družbe, s čimer želi prejemnik spodbude MBS LIST d.o.o. postati vodilno podjetje v lesnopredelovalni dejavnosti v centralnem delu Evrope. Investicija obsega izgradnjo proizvodnih hal in nakup nove visokotehnološke opreme za predelavo lesa v Loški dolini.

Namen operacije

Namen prijavljenega projekta je omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za predelavo lesa. Z diverzifikacijo proizvodnje lesnih tvoriv, zagotavljanjem kontinuirane preskrbe z lesom lokalnih dobaviteljev in trajnostnim izkoriščanjem virov lesne biomase bo prejemnik spodbude pripomogel k izboljšanju gospodarskega stanja v občini Loška dolina.

Cilji operacije

Splošni cilji investicije so:

  • bistveno prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva,
  • širitev zmogljivosti proizvodnega obrata,
  • ohranitev naravnih virov in eko sistemov
  • izboljšanje vpliva proizvodnje na okolje: zmanjšanje izpustov škodljivih snovi, recikliranje in ponovna uporaba odpadnih surovin ter manjša poraba surovin in materiala,
  • izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja zaposlenih in prebivalcev,
  • izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa,
  • utrditev tržnega položaja na slovenskem trgu in širitev prodaje v tujini.


Rezultati operacije

Rezultat izvedene operacije bodo novi lastno razviti izdelki, diverzifikacija trgov in proizvodnje, krepitev kadrov, novi proizvodni prostori in najsodobnejša tehnološka oprema. S temi ukrepi bo podjetje pomembno prispevalo k povečanju konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji.

MBS HANDELS GmbH
Hollersberg 28
9334 Guttaring
Avstrija

  +43 4262 51 255
  +43 4262 51 255-30
  office@mbs-timber.com
  Pon-Tor: 07.00 - 15.00

JS Cookie Alert si